Hantering av personuppgifter

I. Allmänt

1. Information om insamling av personuppgifter

I det följande informerar vi om insamlingen av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla data som är personligt identifierbara för dig, t. ex. namn, adress, e-postadresser, användarbeteende.

Ansvarig enligt Art. 4 para 7 EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Tyskland, Telefon: 49(0)511-87989280, E-Mail: dacktest.com@delti.com, webplats: www.dacktest.com (nedan kallad "ansvarig person", se även vår impressum). Du kan nå vår dataskyddspersonal på datenschutz@delti.com eller vår postadress med tillägget "dataskyddsansvarig".

Användning av våra webbplatser är i grunden möjlig utan behandling av personuppgifter. För de (personliga) data som skickats tekniskt till oss, hänvisas vänligen till motsvarande kommentarer nedan. Om vi litar på avtalade tjänsteleverantörer för enskilda funktioner i vårt erbjudande eller om dina uppgifter används för reklamändamål, informerar vi dig nedan i detalj om respektive procedurer. Slutligen anger vi också de fastställda kriterierna för lagringsvaraktighet.

 2. Syften och rättsliga grunder för behandlingen

Om inte annat anges eller specificeras är syftet med vår databehandling att främja våra egna affärsändamål.

Vi använder olika rättsliga grunder för databehandlingen.

 • För samtycke till behandling av vissa personuppgifter, innehåller Art. 6 I stycke a GDPR den rättsliga grunden (nedan benämnt "Samtycke").
 • Är behandlingen av personuppgifter nödvändig för att initiera eller uppfylla ett avtal vars (potentiella) avtalspart är den registrerade, t.ex. om du exempelvis registrerar dig för den här tjänsten (utvärderingsplattformen) och databehandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av tjänsten, är Art. 6 I stycke b GDPR den rättsliga grunden (nedan benämnt "Fullföljandet av avtalet").
 • Om behandlingen av personuppgifter krävs för att uppfylla en laglig skyldighet, t. ex. för uppfyllandet av skattemässiga arkiveringsskyldigheter innehåller Art. 6 I stycke c GDPR den rättsliga grunden.
 • Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för skyddet av vitala intressen för den registrerade eller för en annan fysisk person, t. ex. om en besökare på ett av våra lager skadades och hans eller hennes uppgifter måste vidarebefordras till en läkare och/eller sjukhus, innehåller Art. 6 I stycke d GDPR den rättsliga grunden.
 • Behandlingen av personuppgifter kan enligt Art. 6 I stycke f GDPR vara tillåtet enligt lagen om dataskydd om det är nödvändigt för att skydda ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part, såvida inte den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter överväger (hädanefter benämnt "Intresseavvägning"). Vi betraktar utförandet av vår affärsverksamhet i syfte att skydda våra anställdas arbetsplatser och aktieägarnas välbefinnande som vårt grundläggande legitima intresse. Detta sammanfaller också med företags legitima intressen såsom uttryckligen beskrivs av den europeiska lagstiftaren. Således kan ett legitimt intresse antas existera om den registrerade och företaget befinner sig i en kundrelation (skäl 47 punkt 2 i GDPR) eller om personuppgifter brukas för direktsaluföring.
 • Om vi, utan samtycke, skickar e-postannonsering till registrerade användare som har gett oss sin e-postadress vid registrering, information om egna liknande produkter och har meddelat om denna användningsmöjlighet och om rätten att denna dataanvändning kan återkallas när som helst, utan det medför andra kostnader än de för överföringen, vilka uppkommer i enlighet med de anförda grundtarifferna, åberopar vi oss på § 7 avsn. 3 UWG (lagen om illojal konkurrens).

3. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som rör dig:

 • Rätt till information,
 • Rätt till rättelse eller borttagning,
 • Rätt till begränsning av behandling,
 • Rätt att invända mot behandlingen,
 • Rätt till dataöverföring.

Du har också rätt att, till en datatillsynsmyndighet, anföra ett klagomål mot oss med avseende på behandlingen av dina personuppgifter. Dina rättigheter är reglerade i kapitel 3 i GDPR. Den behöriga dataskyddsmyndigheten är ombudsmannen för dataskydd i Niedersachsen, Prinzenstr. 5, 30159 Hannover, https://www.lfd.niedersachsen.de.

4. Invändningar mot eller återkallande av behandlingen av dina uppgifter

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla detta när som helst. Sådan återkallelse påverkar tillåtligheten att behandla dina personuppgifter efter att du har meddelat oss detta.

I den utsträckning som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på intresseavvägningen kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi i varje fall beskriver i följande beskrivning av funktionerna. I händelse av en sådan oenighet, ber vi dig att förklara orsakerna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort det. När det gäller din eventuellt motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och kommer antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller meddela dig våra övertygande legitima skäl för vilka vi fortsätter behandlingen.

Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Avseende dina invändningar, kan du kontakta oss via den kontaktinformation som finns under punkt 1.

5. Mottagare och kategorier av mottagare av dina personuppgifter

Information om våra kunder är viktig för oss och hjälper till att optimera våra erbjudanden. Vi lämnar endast vidare information som vi får till en tredje part i följande utsträckning:

Anslutna företag: Delticom lämnar vidare personliga uppgifter (och användaruppgifter) som har med orderhantering att göra till anslutna företag och dotterbolag.
Dessa företag underställs antingen den här integritetspolicyn eller följer riktlinjer som är minst lika säkra som den här integritetspolicyn.

Tjänsteleverantörer: Vi ger andra företag och enskilda personer i uppdrag att utföra uppgifter åt oss. Exempel är t. ex. Paketleveranser, brevförsändelser eller e-postmeddelanden, betalningshantering (kreditkort, autogiro och fakturaköp), skötsel av våra kundlistor, analyser av databanken, reklamärenden och kundservice. De här tjänsteleverantörerna har tillgång till de personuppgifter som de behöver för att utföra sitt arbete. De får dock inte använda dessa till andra ändamål. Därutöver är de skyldiga att behandla informationen i enlighet med den relevanta integritetspolicyn.

Tjänsteleverantörer utanför EU/EES: Vi kan inte utesluta att våra underleverantörer använder andra tjänsteleverantörer i tredjeländer. Vi ålägger alla tjänsteleverantörer enligt art. 28 avsn. 4 GDPR att uppfylla tillräckliga och rimliga garantier enligt art. 44 och följande artiklar. GDPR (Överföring till tredje land).

Vid vissa tillfällen har du möjligheten att delta i en undersökning och ge oss tillåtelse att, till tredje part, lämna vidare dina uppgifter för marknadsföringskampanjer. Om du aktivt godkänner detta alternativ, lämnar vi vidare dina uppgifter till utvalda samarbetspartner eller skickar erbjudande som andra företag har gett i uppdrag. Om vi gör detta får det här företaget varken ditt namn eller din adress eller andra personliga informationer som kan förknippas med dig. Undersökningen och tillåtelsen att lämna vidare dina uppgifter till en tredje part i reklamsyfte är oberoende av varandra. Detta betyder att du kan fylla i marknadsundersökningen utan att ge oss tillåtelse att lämna vidare dina uppgifter resp. tvärtom. Den rättsliga grunden är Art. 6 para 1 stycke a GDPR ("Samtycke").

Skydd från Delticom och tredje part: Vi lämnar ut uppgifter om kundkonton och personliga uppgifter om kunder om vi är tvungna enligt lag eller om det krävs att vi lämnar vidare dem för att fullfölja våra allmänna affärsvillkor eller andra avtal eller för att skydda våra rättigheter eller kundens eller den tredje partens. Detta omfattar utbyte av uppgifter med företag som är specialiserade på att förebygga och minimera missbruk och kreditkortsbedrägeri. Vi hänvisar uttryckligen till att vi inte lämnar vidare uppgifter till de här företagen i vinstgivande syfte, vilket motsäger den här integritetspolicyn.

Frivillig datadelning: Efter att framgångsrikt ha avslutat din bedömning får du möjlighet, att frivilligt delta i en marknadsundersökning, så att vi ytterligare kan förbättra vår service till dig.
Exempel: Nyhetsbrev för samarbetsföretag. Den rättsliga grunden är Art. 6 para 1 stycke a GDPR ("Samtycke"). 

6. Kriterier för lagring av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den rättsliga grund som anges i denna deklaration och lagrar personuppgifter. Om uppgifterna rutinmässigt inte längre krävs för att ingå ett kontrakt eller fullfölja ett kontrakt kommer de att raderas i enlighet med respektive lagstadgade lagringsperiod. Det existerar t.ex. lagringsförpliktelser på 6 eller 10 år p.g.a. skatte- och handelsrättsliga bestämmelser enligt § 257 HGB (den tyska konsumentlagen) och 147 § AO (tysk lag om skatter och avgifter).

Personrelaterade uppgifter, som samlas in och visas som en del av en testrapport, lagras så länge tills du raderar dem, motsätter dig användningen av dem eller avslutar tjänsten. Om testrapporter är föremål för en rättslig tvist (t.ex. ett klagomål, kränkningar av konkurrensbestämmelser eller immateriella rättigheter), av kriminell relevans, kommer uppgifterna och dina övriga data att lagras under den rättsliga tvisten och därefter, i enlighet med den lagstadgade fristen för preskription, i ytterligare tre år från början av det påföljande året. Rättslig grund för detta är Art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR; allmänna dataskyddsförordningen (“legitima intressen”).

Om vi svarar på andra frågor utan löpande avtalsförhållande lagrar vi denna kommunikation i tre år i enlighet med den lagstadgade fristen för preskription, såvida inte en lagring enligt ovannämnda skatte- och handelsrättsliga bestämmelser måste beaktas. Lagringen på tre år sker i vårt berättigade intresse för ett eventuellt lagligt försvar mot påståenden på grundval av anspråk gällande information, som vi besitter. Rättslig grund för detta är Art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR; allmänna dataskyddsförordningen (“legitima intressen”).

7. Nyhetsbrev

Vi ger dig möjligheten att anmäla dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev, t. ex. via https://www.dacktest.com/web/pages/newsletter Vi skickar bara nyhetsbrev, om du har gett oss ditt samtycke eller om ett lagligt tillstånd föreligger.

För att förhindra att någon lämnar in obehöriga e-postadresser till vårt distributionssystem för nyhetsbrev, använder vi det så kallade dubbeloptagningsförfarandet. Härvid får du ett bekräftelsemejl efter utförd registrering. Registreringsprocessen blir protokollförd, för att uppfylla kraven på skyldigheten att kunna vissa upp en registrering.

Om du inte vill få nyhetsbrev kan du när som helst gå till https://www.dacktest.com/web/pages/newsletter för att finna ett kontaktformulär med vilket du kan vända dig till oss. Alternativt kan du skicka ett mejl till oss på reifentest@delti.com. Från och med nu kan du även enkelt ställa in detta via ditt användarkonto “Mitt konto”.

Rättslig grund för databehandling i fallet av samtycke är Art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. i GDPR. Föreligger inget samtycke är den rättsliga grunden § 7 avsn. 3 UWG (lagen om illojal konkurrens).

8. Ändring av hantering av personuppgifter

Av juridiska och / eller organisatoriska skäl kan ändringar eller justeringar av vår dataskyddspolicy krävas i framtiden, även med kort varsel. Var vänlig beakta den aktuella versionen av vår dataskyddspolicy.

II. Databehandling för enskilda användningsområden

1. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt lämnar information, samlar vi endast in personuppgifterna som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill kunna använda vår webbplats samlar vi in följande information som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa vår webbplats och säkerställa stabilitet och säkerhet:

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för förfrågan
 • Tidszonsskillnad gentemot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i kravet (konkret sida)
 • Tillgångsstatus/HTTP-statuskod
 • varje överförd mängd data
 • Webbplats från vilken förfrågan kom
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Webbläsarens språk och version

Förutom de ovan nämnda uppgifterna lagras kakor på din dator när du använder vår webbplats. Kakor är små textfiler som lagras på din hårddisk tilldelade till webbläsaren du använder och genom vilka det ställe som ställer in kakan (i detta fall vi) får viss information. Kakor kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De tjänar till att göra den övergripande internetupplevelsen mer användarvänlig och effektiv. Den rättsliga grunden för databehandling är Art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f GDPR; allmänna dataskyddsförordningen (“legitima intressen”).

2. Kontaktregistrering

När du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär sparas de uppgifter du anger (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer, om det är aktuellt) för att kunna svara på dina frågor. Vi tar bort data som samlas in i det här sammanhanget efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.

Om du är registrerad kund hos oss och har t. ex. frågor eller reklamationer gällande vår tjänst (utvärderingsplattformen) är den rättsliga grunden för databehandling Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke b GDPR (”Fördragsuppfyllande"). Om du inte är kund är den rättsliga grunden Art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f GDPR; allmänna dataskyddsförordningen (“legitima intressen”).

3. Fler funktioner och erbjudanden på vår webbplats

Förutom den rent informativa användningen av vår webbplats erbjuder vi olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta behöver du i allmänhet tillhandahålla andra personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla tjänsten och för vilken ovannämnda databehandlingsprinciper gäller.

Till viss del använder vi oss av externa tjänsteleverantörer för att behandla dina data. Dessa har noggrant utvalts och beställts av oss och de är bundna av våra instruktioner.

Vidare kan vi vidarebefordra dina personuppgifter till tredje parter om vi deltar i aktiviteter, tävlingar, kontrakt eller liknande tjänster tillsammans med våra partners. Närmare information får du genom att ange dina personuppgifter eller i beskrivningen av erbjudandet.

För de fall att vår tjänsteleverantör eller partner är baserade i en stat utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA) informerar vi dig om konsekvenserna av denna omständighet i beskrivningen av erbjudandet.

4. Användning av kakor (cookies)

Den här webbplatsen använder följande typer av kakor, omfattningen och funktionen förklaras nedan:

Tillfälliga kakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar särskilt sessionskakor. Dessa lagrar ett så kallat session-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt att känna igen din dator när du återvänder till vår webbplats. Sessionskakor raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.

Persistenta kakor tas bort automatiskt efter en viss period, vilken kan variera beroende på cookie. Du kan när som helst ta bort kakorna i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Du kan konfigurera din webbläsarinställning enligt dina önskemål, t. ex. avvisa godkännandet av kakor från tredje part eller alla kakor. Var vänligen medveten om att du kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Vi använder även kakor för att identifiera dig för uppföljningsbesök om du har ett konto hos oss eller för att utvärdera effektiviteten av marknadsaktiviteter, t. ex. om du kommer till oss via en webbplats från en särskild partner eller via en särskild annonsering. Dessa kakor lagras i upp till 30 dagar.

De använda Flash-kakorna identifieras inte av din webbläsare utan av din Flash-plugin. Dessutom använder vi HTML5-lagringsobjekt som lagras på din enhet. Dessa objekt lagrar nödvändiga uppgifter oavhängigt din webbläsare och har inte ett automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill bearbeta Flash-kakorna måste du installera ett motsvarande tillägg, t.ex. för Mozilla Firefox på https://addons.mozilla.org/de/firefox/ eller för Google Chrome på https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. Du kan förhindra användning av HTML5-lagringsobjekt genom att använda privat läge i din webbläsare. Dessutom rekommenderar vi att du regelbundet tar bort dina kakor och webbläsarhistoriken manuellt. 

5. Användning av Reifentest-användarkonton (hantera dina testrapporter)

Du kan frivilligt skapa ett användarkonto. Härigenom du kan ändra dina testrapporter, lägga till dina personuppgifter i testrapporten eller självständigt radera testrapporter. Dessutom kan du också spara din interaktion med Delticom.

Om du vill registrera dig för ett användarkonto samlar vi in ett användarnamn, din mejladress, ditt efternamn, ett valfritt lösenord som uppfyller våra säkerhetsstandarder, ditt postnummer samt det land, du bor i. Inloggningsmasken har som standard att inga ytterligare personuppgifter kommer att publiceras när en testrapport publiceras.

Dina senaste inloggningsuppgifter med datum, dag och tid kommer att visas och sparas så länge tills du raderar dem, motsätter dig datanvändningen eller vi avslutar tjänsten.

Om du skapar ett konto under "Mitt konto", kommer de data du anger att återkallas. All annan information, inklusive ditt användarkonto, kan du alltid ta bort i kundområdet. Den rättsliga grunden för användningen är Art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f GDPR; allmänna dataskyddsförordningen (“legitima intressen”).

Vi kan också behandla informationen du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj eller för att skicka dig e-post med teknisk information. 

III. Webbanalys / användarbaserad onlineannonsering

1. Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade “Kakor” , textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen kommer Google att förkorta din IP-adress i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören.

IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra att kakor lagras av en motsvarande inställning av din webbläsares programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsar-plug-in som är tillgänglig under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Som ett resultat av detta bearbetas IP-adresser förkortade, personidentifikation kan uteslutas. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har tilldelats en personlig referens kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med den insamlade statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA har Google underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för användningen av Google Analytics är Art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f GDPR

Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt avseende dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, och hantering av personuppgifter: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

På den här webbplatsen används även Google Analytics för en företagsövergripande analys av besökarnas trafik via ett användar-ID. Du kan inaktivera analysen av användningen av en enhet under "Mina data", "Personuppgifter" i ditt kundkonto.

På den här webbplatsen används även Google Analytics för en företagsövergripande analys av besökarnas trafik via ett användar-ID. Du kan inaktivera analysen av användningen av en enhet under "Mina data", "Personuppgifter" i ditt kundkonto.

2. Google Tag Manager

Vi använder Google Inc.:s GTM (Google Tag Manager). Detta gör att websidetaggning kan hanteras från ett gränssnitt. GTM implementerar taggar för detta. Kakor används inte, inte heller samlas personuppgifter in, men GTM aktiverar ytterligare taggar, som i sin tur kan samla in data. GTM har inte tillgång till dessa data. Om en deaktivering utförs på aktuell domän- eller kaknivå förblir den i kraft för samtliga spårningstaggar så långt de implementeras med GTM. Den rättsliga grunden är Art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR (legitima intressen) för att presentera vår tjänst så användarvänligt som möjligt.

Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Google underordnat EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för användningen av Google Analytics är Art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f GDPR

Översikt över sekretesspolicyn: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy

3. Adobe Analytics (Omniture)

Den här webbplatsen använder webbanalys-tjänsten Adobe Analytics (Omniture) för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med den insamlade statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall där personuppgifter överförs till USA har Adobe underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för användningen av Adobe Analytics är Art. 6 para 1 avsnitt 1 stycke f GDPR Det är vårt legitima intresse att, genom en användaranalys, förbättra vår tjänst.

För denna utvärdering lagras kakor på din dator (se detaljer i stycke 4 ovan). Informationen som samlas in på detta sätt lagras på servrar, inklusive i USA. Om du förhindrar lagring av kakor, påpekar vi att du kanske inte kan använda den här webbplatsen i sin helhet. Förhindrandet av lagring av kakor är möjlig genom inställningen i din webbläsare eller genom att klicka på knapparna "Avanmäla" under http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Den här webbplatsen använder Adobe Analytics (Omniture) med inställningarna "Before Geo-Lookup: Ersätt besökarens senaste IP-oktett med "0" och "Obfuscate IP-Removed", som ersätter din IP-adress med den sista oktetten och ersätter den med en generell IP-adress, som inte längre kan tilldelas. En personrelaterad identifiering är därmed utesluten.

Information från tredje part: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiken Irland; privacy@adobe.com; Dataskyddspolicy: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

4. Optimizely

Vi använder Optimizelys webbanalystjänster, Optimizely, Inc., 631 Howard St., Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, för att förbättra och utveckla våra webbplatser. För detta testar vi enskilda sidor - till exempel för att hitta den optimala placeringen av innehåll och samla in statistiska data. Det samlas i dessa fall inte in några personuppgifter. Informationen om ditt användarbeteende på denna webbplats överförs till Optimizely i USA och lagras där på deras servrar. Den rättsliga grunden för användningen av plugin-programmen är art. 6 avsn. 1 s. 1 lit. f GDPR; allmänna dataskyddsförordningen (“legitima intressen”). Det är vårt legitima intresse att, genom en användaranalys, förbättra vår tjänst.

För information om dataskydd hos Optimizely, se: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely har underställt sig EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Du kan inaktivera Optimizely enligt instruktionerna som under denna länk: https://www.optimizely.com/opt_out.