Allmänna användarvillkor för www.dacktest.com

Version: 2017-08-23

§ 1.Tjänsteleverantör och kontakt

Tjänsteleverantör från www.dacktest.com är

Delticom AG
Brühlstraße 11
301 69 Hannover

Så når du oss

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (mo.-fr. 7-22)
Telefax: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-post: info@delti.com
Internet: www.delti.com

Företagsinformation

Styrelseordförande: Rainer Binder
Styrelse: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Företaget har sitt säte i: Hannover
Bolagsregister: AG Hannover HRB 58026
Momsregistreringsnr.: DE 812759861

§ 2 Gällande

(1) www.dacktest.com vänder till användare och andra som genom Internet vill informera sig över däck. Besökare av webbplatsen kan ta del av kostnadsfria omdömen och recensioner av däck för bilar och motorcyklar.

(2) Dessa allmänna användarvillkor gäller vid användningstillfället (för oregistrerade användare) från www.dacktest.com och vid registreringstillfället (för registrerade användare) för respektive aktuella version.

(3) Genom användning av www.dacktest.com eller de tjänster som erbjuds på denna sida ger användaren sitt fulla samtycke till användning av denna webbplats och de respektive gällande användarvillkoren.

§ 3 Eget innehåll

Delticom AG är ansvarigt enligt allmänna regler för sitt eget innehåll som är åtkomligt inom erbjudandet frånwww.dacktest.com. Ansvarsbegränsningarna enligt § 10 i dessa användningsvillkor gäller.

§ 4 Främmande innehåll

(1) Delticom AG ger användarna en möjlighet att publicera ett bestämt innehåll på dacktest.com så att andra användare kan öppna dem. Denna möjlighet ställs kostnadsfritt till förfogande, undantag kräver en särskild överenskommelse. Till dessa innehåll (fortsättningsvis „användarinnehåll“) hör:

- däcksutvärdering

- erfarenhetsberättelser

- bilder

- videor

(2) Publicering av användarinnehållet kan varken överklagas eller på något annat sätt framtvingas eller krävas. En rätt att publicera användarinnehåll finns inte.

(3) Publicering av användarinnehåll på www.dacktest.com utgör inte något rättsligt bindande uttalande eller fastställande, bedömning eller rekommendation från Delticom AG utan återspeglar endast användarnas uppfattning. Delticom AG äger inte användarinnehållet och garanterar inte heller att innehållet är korrekt, aktuellt eller fullständigt.

(4) Delticom AG är varken skyldigt eller kan kontrollera eller granska lagligheten av användarinnehållet i en större omfattning. I fall Delticom AG blir uppmärksammat på brott mot företagets riktlinjer och/eller gällande bestämmelser, kommer företaget att göra allt som är nödvändigt för att undanröja de uppkomna överträdelserna. Mer detaljer följer nedan i § 5.

§ 5 Rättigheter och beviljande av rättigheter

(1) Innehåll/data publicerade på www.dacktest.com (till exempel produkter, märken, logotyper företagsnamn och så vidare uppgifter, berättelser, bilder, videor) är också rättsligt skyddade.

Användaren beviljar Delticom AG rätten att lagra och duplicera allt användarinnehåll som han/hon har publicerat och använda det i samband med alla andra för närvarande kända nyttjande- och användarrättigheter utan kostnad och publicera dem på ett valfritt ställe på www.dacktest.com eller offentliggöra dem i andra telemedier som de ansvarar för, särskilt när det gäller att göra det tillgängligt för allmänheten och reproducera det på något annat sätt. Han/hon ger Delticom AG rätten att sublicensiera användarinnehållet till närstående företag.

(2) Beviljande av rättigheter av användarinnehåll gäller i allmänhet under en obegränsad i tid. Användaren kan när som helst återkalla sitt beviljande genom att radera sitt innehåll.

(3) Användaren garanterar att han har full rätt att bevilja Delticom AG rättigheterna i den omfattning som nämns ovan.

(4) I det fall en misstanke föreligger att ett inträffat brott mot skyddsbestämmelserna på www.dacktest.com, ska detta omedelbart meddelas till oss på info@delti.com så att Delticom AG kan granska det inträffade och vid behov vidta åtgärder och eliminera överträdelserna. Delticom AG förbehåller sig rätten att spärra och/eller permanent radera användarinnehåll samt användarprofil.

Delticom AG har dessutom rätt till

- att använda innehållet i syfte att annonsera online sina egna erbjudanden och erbjudanden från närstående företag,

- att licensiera nyttjanderätten till tredje part, om och i den utsträckning tredje parts online-plattformar kräver användning av innehållet.

§ 6 Lägga in användarinnehåll

(1) Förutsättningar för publicering av användarinnehåll kan finnas för både registrerade och oregistrerade användare.

(2) Användaren förpliktar sig att inte lägga in innehåll som:

- kränker tredje mans rättigheter, till exempel upphovsrätt eller rättigheter till kännetecken, patent, varumärken eller upphovsrätt, personliga rättigheter, dataskyddslagar eller ägarskap.

- är förolämpande, hotfullt, tvingande, ärekränkande, förhärligar våld,

- är pornografiskt, ungdomsförnedrande, rasistiskt, uttrycker hets mot folkgrupp eller på annat sätt är straffbart/olagligt,

- är osanningsenligt.

(3) Minimiåldern för inläggning av användarinnehåll är 18 år.

(4) Det är inte tillåtet för användarna att skicka reklam till andra användare eller tredje part via www.dacktest.com. Detta gäller även inställningen av motsvarande länkar. En positiv presentation av produkter kan i detta avseende inte betraktas som reklam när kraven i paragraf 6.5 är uppfyllda.

(5) Användarens däcksbetyg (inklusive uttalanden i användarprofiler, bildkommentarer, bilder, videor) måste uppfylla följande krav. Användaren bör

- försäkra sig om att hans/hennes granskning av ett däck är inlagt på rätt ställe

- lägga in ett betyg endast till ett däck om han/hon själv har använt och som betygssätts, 

- presentera sanningsenlig information om däck, deras användbarhet och köregenskaper eller andra omständigheter/händelser, 

- undvika att publicera innehåll mot en avgift eller andra ekonomiska fördelar,

- undvika att lämna in en bedömning eller publicera en bild om det handlar om en arbetstagare, ägare eller operatör hos tillverkaren av däcket som skall betygsättas eller agerar på hans vägnar. Detsamma gäller för företagets medarbetare som har ekonomiska kopplingar till tillverkaren av det utvärderade däcket samt dess agenter.

- undvika att göra bedömningar baserade på värden där förtal av tillverkaren eller Delticom AG:s intressen står i förgrunden eller som i första hand tjänar ett annat syfte än att tillhandahålla en saklig och neutral bedömning av ett däck

- undvika att lägga in inga bilder eller videor där personer kan identifieras eller man inte har upphovsrätt till.

§ 7 Uppgiftsskydd

(1) Personuppgifter som uppges av användaren genom www.dacktest.com kommer att användas i enlighet med gällande skydd av personuppgifter och vår nuvarande sekretesspolicy. Dessa kan anropas här.

(2) Hämtning, lagring och delning av personuppgifter från andra användare till andra skäl än tjänstens ändamål är förbjudet. Användarna behandlar vanligtvis kända eller personuppgifter som gjorts tillgängliga konfidentiellt, i den mån dessa inte har offentliggjorts av den berättigade personen själv.

§ 8 Undantag

Användaren åtar sig att befria Delticom AG från alla fordringar från tredje part, inklusive rimliga eller juridiskt bestämda kostnader för rättsligt försvar, som grundar sig på en felaktig överträdelse av användarens skyldigheter eller garanti. Användarna stöder Delticom AG i försvaret mot sådana påståenden, särskilt genom att tillhandahålla all information som är nödvändig för försvaret.

§ 9 Registrering

(1) Installation av ett användarkonto (registrering) är möjligt för alla användare när som helst utan kostnad.

(2) För att registrera sig på www.dacktest.com måste användaren vara minst 18 år gammal. 

(3) Varje användare förpliktar sig att uppge korrekta och fullständiga uppgifter vid sin registrering och som inte kränker tredje parts rättigheter. En kränkning av tredje parts rättigheter sker när personlig information eller andra uppgifter används utan dennes medgivande, till exempel namn eller e-post adress. Flera registreringar är inte tillåtna. Registrerade användare kan när som helst ändra sina uppgifter eller uppdatera dem.

(4) De registrerade användarna är ansvariga för en säker behandling av tilldelade eller valda åtkomstuppgifter (speciellt lösenord). Varje registrerad användare är skyldig att omedelbart meddela till Delticom AG förlust av eller obehörig användning av hans/hennes åtkomstinformation. Delticom AG har rätt att blockera åtkomsten till ett användarkonto på www.dacktest.com om det föreligger en misstanke om att lösenordet används av en obehörig tredje part; användaren informeras om detta.

(5) Vid eventuella brott mot dessa användarvillkor kan Delticom AG radera det innehåll eller den information som är upplagd eller som på annat sätt kan underordnas användaren. Dessutom kan Delticom AG spärra användaren tillfälligt eller permanent från att använda utbudet.

(6) Genom ett oaktsamt åsidosättande av dessa användarriktlinjer är användaren ansvarig gentemot Delticom AG i kraft av lagen för ersättning av alla uppkomna indirekta eller direkta skador, även förmögenhetsskador. Alla andra anspråk består.

(7) Användarkontot kan sägas upp omedelbart utan att tänka på en tidsfrist genom att radera kontot eller genom att skicka ett e-postmeddelande till Delticom AG.

(8) Delticom AG förbehåller sig rätten att avsluta registreringen utan att ange någon orsak med en uppsägningstid på två veckor. Detta påverkar inte rätten till uppsägning med omedelbar verkan. Rätten till uppsägning med omedelbar verkan gäller speciellt vid överträdelser av de regler som är upptagna i dessa användningsvillkor.

(9) I fallet av en uppsägning eller att avtalet avslutas på ett annat sätt är Delticom AG berättigat att blockera eller radera användarinnehållet för en användare. En skyldighet till användning eller spärrning finns inte.

§ 10 Garanti/ansvar för Delticom AG

(1) Delticom AG ansvarar inte att den tillhandahållna informationen på www.dacktest.com är fullständig, aktuell, korrekt, lagenlig eller av annan kvalitet. Delticom AG tillhandahåller denna information endast som en orientering för användaren. Delticom AG garanterar inte att användarna faktiskt är rättighetsinnehavare av användarinnehållet.

(2) Dessutom garanterar inte Delticom AG att innehållet som visas på www.dacktest.com är fritt från virus eller andra egenskaper som kan ha skadlig eller förstörande effekt. Endast användaren själv är ansvarig för att skydda sina databehandlingssystem mot detta.

(3) För avtalsenliga eller utomobligatoriska fordringar är Delticom AG endast ansvarigt för skador som orsakats genom avsiktlig eller grov vårdslöshet, till följd av en mindre försummelse av sådana skyldigheter, som säkerställer ett korrekt genomförande av ett avtal med användaren i fråga och på vars uppfyllelse avtalsparten därför kan lita på (kardinalförpliktelser). I det senare fallet är ansvaret begränsat till förutsebara kontrakt-typiska skador. De ovannämnda ansvarsbegränsningarna gäller inte i samband med skada på liv, kropp och hälsa, inom tillämpningsområdet för produktansvarslagen liksom vid godkännande av uttryckliga garantier.

§ 11 Tillhandahållande av webbplatsen

 (1) Delticom AG ansvarar inte för en avbruten användning, till exempel när det gäller tillgänglighet av erbjudanden på www.dacktest.com och påtar sig inte heller något ansvar i detta avseende och är inte heller ansvarigt för tekniska förseningar, avbrott eller bortfall.

(2) Delticom AG förbehåller sig rätten att göra ändringar, tillägg eller raderingar i den tillhandahållna information utan föregående meddelande samt att blockera, modifiera, komplettera eller ta bort www.dacktest.com helt eller delvis samt ställa in publicering tillfälligt eller permanent.

(3) Varje försök att störa en korrekt funktion av www.dacktest.com är förbjudet, till exempel genom att försöka kringgå säkerhetsfunktioner för att göra ändringar i datorsystem, servrar, routrar eller andra enheter som är anslutna till Internet; för att få en otillåten åtkomst eller på något sätt störa funktionen hos dessa system/enheter.

(4) Delticom ansvarar inte för dataförluster

§ 12. Tillämplig lag, behörighet och annat

(1) Delticom kan skicka meddelanden till användaren via e-post, fax eller brev, om inte annat föreskrivs i de allmänna villkoren. Delticom kan även skicka meddelanden till användaren genom avisering i den registrerade användarens privata postlåda på www.dacktest.com.

(2) Behörig domstol är domstolen i Hannover, där Delticom AG har sitt säte.

(3) Tysk lag gäller med undantag för landets internationellt privaträttsliga regler och FN:s köplag.

§ 13 Särskiljbarhet

Om någon bestämmelse i detta avtal helt eller delvis är verkningslös eller senare förlorar sin rättsliga giltighet, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte behöva påverkas. De rättsliga bestämmelserna gäller istället för den ogiltiga bestämmelsen.